Hướng dẫn thực hiện CANON EOS 40D đang giúp các bạn tìm đọc về dòng máy CANON EOS 40D, giải pháp sử dụng, bình chọn kết cấu thành phần của máy, cách xử lý bảo quản máy được tốt nhất khi sử dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây để nắm vững hơn.
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng canon 40d

*

CANON EOS 40D. CHÖÔNG 1.Caùc phuï kieän keøm theo maùy ( khi mua nguyeân boä ) • EOS 40D /thaân maùy ( vôùi naép che khung ngaém , naép ñaäy mieäng gaén OK vaø sạc lithium ñeå ñaët ngaøy giôø . • OK EF –S 18-55mm f/3.5 -5.6 IS hoaëc EF –S 17-85mm f/4 -5.6 IS USM vôùi naép bịt OK vaø naép che buïi gaén phía sau OK . • pin BP-511 A coù hoäp baûo veä . • Xaïc pin CG-580/CB5L ( moät trong hai loïai ) . • Daây caém ( rieâng đến boä xaïc CB 5L ) • Caùp USB. • Caùp đoạn clip VC 100 • Naép bít khung ngaém EW-100DGR. • Dóa phaàn meàm . • Dóa digital photo professional. • Saùch höôùng daån . • Phaàn meàm höôùng daån EOS 30D ( xöû lyù file RAW ) . • sạc BP -511A . • Höôùng daån veà OK .( trong troïn boä coù OK ). • Theû baûo haønh . • Theû baûo haønh OK .( trong troïn boä coù OK ).Khoâng bao goàm theû nhôù ( thẻ CF ) 12. 345XAÏC pin sạc 1. Laáy mieáng bít baûo veä sạc pin ra 2. Gaén vaøo boä xaïc . ñaàu cöïc sạc pin theo ñuùng daáu trong hoäc pin sạc xaïc . 3. Vôùi boä CG-50 , baïn gôû ñaàu chaáu vaø caém vaøo oå ñieän . Vôùi boä CB-5L , baïn noái daây caém vaøo .thôøi gian xaïc pin hoøan taát laø : • sạc BP -511 A vaø BP-514 khoaûng 100 phuùt . • pin sạc BP -511 vaø BP-512 khoaûng 90 phuùt .Theo doûi treân boä xaïc lúc xaïc pin sạc . • Töø 0 -50% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy töøng giaây moät . • Töø 50 -75% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy nhị laàn /giaây • Töø 75 -90% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy ba laàn / giaây • Töø 90% -möùc cao : ñeøn ñoû saùng .Löu yù : Khoâng ñöôïc söû duïng caùc boä xaïc khaùc ngoøai boä BP -511 A , BP -511 ,BP -512 ,BP -514 . Khi khoâng söû duïng maùy baïn neân laáy pin ra khoûi maùy vaø gaén mieángbaûo veä vaøo . Khi söû duïng laïi sau moät thôøi gian , caàn xaïc laïi tröôùc khi chuïp . • sạc pin hoïat ñoäng trong moâi tröôøng nhieät ñoä töø 0ñoä C cho ñeán 40ñoä C . Mặc dù nhieân söû duïng nguoàn pin toái öu töø 10ñoä C mang lại ñeán 30ñoä C . • lúc nhaän thaáy thôøi gian hoïat ñoäng cuûa pin sạc giaõm hôn möùc bình thöôøng , caàn nỗ lực nguoàn pin sạc môùi .KIEÃM TRA NGUOÀN pin sạc • khi môû nguoàn , daáu baùo tình traïng sạc pin seõ hieän treân LCD moät trong tía möùc . Sạc pin ñaày , sạc gaàn heát , pin caïn caàn xaïc gaáp .Pin hoïat ñoäng : Nhieät ñoä Ñieàu kieän chuïp Khoâng Flash Duøng một nửa Flash Taïi 20ñoä C Khoûang 1000 Khoûang 700 Taïi 0ñoä C Khoûang 750 Khoûang 550 • Soá löôïng hình chuïp thöïc teá khaùc haún do coøn tuøy thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän chuïp • Soá löôïpng hình cuõng giaõm lúc söû duïng lieân tuïc taét môû maøn hình LCD vaø lúc giöõ nuùt chuïp hoïat ñoäng AF vào thôøi gian laâu . 6 1. Laáy naép bịt ra khoûi oáng kính vaø treân thaân maùy baèng caùch chuyển phiên theo chieàu muõi teân höôùng daån . 2. Ñaët ñieåm traéng treân oáng kính EF-S truøng vôùi ñieåm traéng treân thaân maùy vaø xoay theo chieàu kim ñoàng hoà mang đến ñeán mặc nghe tieáng "click" . 3. Neáu duøng oáng kính khaùc vôùi oáng kính EF- S . Ñaët ñieåm ñoû treân oáng kính đến truøng vôùi ñieåm traéng treân thaân maùy . 4. Treân oáng kính , choïn cheá ñoä laáy neùt qua AF . 5. Thaùo naép bít phía tröôùc oáng kính .THAÙO OÁNG KÍNH . Trong khi nhaán nuùt thaùo giöû oáng kính , luân phiên oáng kính ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå thaùo oáng kính .GAÉN card . Môû naép đậy hoäc chöùa card . ( Keùo tröôït naép che vaø môû ra ) • Gaén card CF . Neáu gaén card sai seõ laøm hö maùy . Chuù yù khi gaén thẻ laø beà maët card coù nhaõn hieäu höôùng veà phía baïn . Sau khoản thời gian gaén thẻ , nuùt thaùo card seõ töï ñaåy nhoâ ra . • Ñoùng naép đậy hoäc chöùc thẻ . Lúc môû nguoàn , soá löôïng hình seõ ghi hieän baùo treân baûng LCD . THAÙO card . 1. Taét nguoàn . Môû naép bịt hoäc chöùa thẻ . Kieãm tra chöû bu
SY khoâng hieän treân baûng LCD . 2. Nhaán nuùt thaùo thẻ ñeå laáy thẻ ra . Ñoùng naép che laïi . • Khi card ñang ghi , ñoïc xuất xắc ñang xoùa hình , ñeøn baùo nhaän bieát thẻ seõ nhaáp nhaùy saùng . Khoâng ñöôïc : • laéc , luân chuyển maùy . • môû naép card. • Thaùo sạc . • card Microdiver khoâng chòu ñöôïc söï rung ñoäng vaø chuyeånñoäng laéc . Khi söû duïng card naøy , caàn caån troïng trong lúc chuïp cuõng nhö khi ñangxem laïi hình . 7KHÔÛI ÑOÄNG CÔ BAÛN .Coâng taéc nguoàn . • Ñeå baûo veä nguoàn pin , maùy seõ töï ñoäng taét sau 1 phuùt khoâng söû duïng . Coù theå ñieàu chænh thôøi gian töï taét maùy trong Menu setup . • Neáu baïn chuyeån coâng taéc qua OFF trong những khi baét ñaàu ghi hình vaøo card . Maùy seõ khoâng taét tức thì Soá löôïng hình baùo treân baûng LCD seõ hieän daáu . Sau khoản thời gian quaù trình ghi hoøan taát , maøn hình seõ taét vaø maùy cuõng seõ taét nguoàn .Nuùt chuïp :Nuùt chuïp coù nhị böôùc . Böôùc ñaàu tieân khi baïn nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå hoïat ñoäng
AF vaø ño saùng . Baïn seõ phaûi chænh Toác , Khaåu ñoä . Böôùc thöù nhị laø nhaán heát nuùtchuïp ñeå ghi hình • sau khoản thời gian nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå ño saùng , baïn chænh laïi caùc thoâng soá . Tröôùc khi chuïp laïi caàn nhaán nuùt chuïp phaân nöûa ñeå laáy neùt laïi . Giöû ngoùn tay nôi vò trí nhaán nuùt chuïp , boá cuïc hình laïi vaø nhaán heát nuùt chuïp ñeå ghi hình . • Neáu baïn nhaán giöõ nuùt chuïp phaân nöûa vào khoûang thôøi gian 4 giaây , baïn caàn laáy nhaán nuùt chuïp laïi laàn nöûa vaø chôø moät chuùt tröôùc khi nhaán heát nuùt ñeå ghi hình . Neáu baïn nhaán heát nuùt chuïp maø khoâng nhaán phaân nöûa tröôùc ñoù hoaëc nhaán phaân nöûa nuùt chuïp roài nhaán heát ngay lập tức laäp töùc . Maùy seõ khoâng ghi hình ngay lập tức maø chæ ghi sau moät vaøi giaây . • Caàm maùy vöõng , ñuùng tö theá lúc ghi hình traùnh mang đến maùy bò rung . Hình aûnh ghi ñöôïc seõ môø nhoøe lúc maùy trườn rung trong khi ghi hình .Hoïat ñoäng dóa ñieàu khieån chủ yếu . • sau khi nhaán moät nuùt chöùc naêng naøo ñoù treân thaân maùy . Chöùc naêng naøy seõ gia hạn hoïat ñoäng vào 6 giaây . Trong thôøi gian ñoù , baïn luân chuyển dóa ñieàu khieån chủ yếu ñeå ñaët caùc thoâng soá theo yù . Neáu heát thôøi gian hoaëc khi baïn nhaán phaân nöûa nuùt chuïp , maùy saún saøng hoïat ñoäng theo caùch baïn gaøi ñaët . • Baèng caùch naøy , baïn coù theå ñaët cheá ñoä laáy neùt AF , cheá ñoä ño saùng vaø choïn hay ñaët ñieåm laáy neùt AF . • Neáu khoâng nhaán nuùt chöùc naêng maø chæ luân phiên dóa ñieàu khieån , baïn söû duïng ñeå cố ñoåi caëp toác ,khaåu ñoä vào cheá ñoä chuïp phường . Cụ Toác ñoä trong cheá ñoä chuïp S .Thay Khaåu ñoä vào cheá ñoä chuïp A . 8Hoïat ñoäng dóa ñieàu khieån phuï . Dóa ñieàu khieå phuï laø dóa lôùn vùng phía đằng sau löng maùy. Chöùc naêng chính cuûa dóa naøy laø söû duïng caùc chöùc naêng khi chuïp vaø choïn caùc daáu treâ maøn hình LCD . Lúc chæ söû duïng dóa naøy , baïn chuyển phiên coâng taéc nguoàn veà daáu • sau thời điểm nhaán moät nuùt chöùc naêng naøo ñoù treân thaân maùy . Chöùc naêng naøy seõ gia hạn hoïat ñoäng vào 6 giaây . Vào thôøi gian ñoù , baïn luân phiên dóa ñieàu khieån phuï ñeå ñaët caùc thoâng soá theo yù . Neáu heát thôøi gian hoaëc lúc baïn nhaán phaân nöûa nuùt chuïp , maùy saún saøng hoïat ñoäng theo caùch baïn gaøi ñaët . • Ñaët WB , choïn ñieåm AF , Choïn möùc Flash buø tröø , choïn caùc cheá ñoä ghi hình • lúc söû duïng LCD , baïn coù theå choïn danh saùch menu , choïn hình lúc phaùt laïi • Neáu khoâng nhaán nuùt chöùc naêng maø chæ xoay dóa ñieàu khieån , baïn söû duïng ñeå nạm ñoåi Khaåu ñoä trong cheá ñoä chuïp M vaø ñaët cheá ñoä chuïp buø tröø .Hoïat ñoäng nuùt ña chieàu . • Nuùt ña chieàu goàm coù 8 höôùng di chuyeån vaø moät nuùt tức thì taâm . Söû duïng nuùt naøy ñeå choïn ñieåm neùt AF , ñaët WB , di chuyeån ñoä phoùng lôùn xung quanh hình lúc xem laïi vaø di chuyeån choïn khung hình ñeå in tröïc tieáp . CHÖÔNG 2 . SÖÛ DUÏNG thực đơn SHOOTING .MENU SHOOTING 1Trong phaàn naøy , baïn seõ tra cứu hieåu caùc chöùc naêng trong menu shooting .Setting the imagerecording quality . Gaøi ñaët chaát löôïng hình aûnh . 1. Chuyển phiên dóa lôùn ñeå choïn chất lượng . Roài baám mix . 2. Luân chuyển tieáp ñeå choïn chaát löôïng hình ( chất lượng ) theo yù roài baám mix . 9Baûng Image recording unique .Large Fine : tệp tin hình neùn không nhiều , chaát löôïng cao . Large normal : tệp tin hình neùn ít , chaátlöôïng bình thöôøng .Medium fine : tệp tin hình neùn vừa phải , chaát löôïng cao . Medium Normal : Filehình neùn trung bình , chaát löôïng bình thöôøng.Small fine : tệp tin hình neùn nhieàu , chaát löôïng cao . Small normal : tệp tin hình neùnnhieàu , chaát löôïng bình thöôøng .RAW : tệp tin thoâ , khoâng neùn chaát löôïng cao . Rieâng ñoái vôùi file RAW baïn chæ coùtheå chænh söûa vôùi phaàn meàm ñi keøm theo maùy . Do laø tệp tin thoâ neân đến baïn chænh taátcaû caùc cheá ñoä nhö WB , contrast ….. Vaø baïn cuõng khoâng theå in tröïc tieáp duø baèngmaùy in tuyệt maùy roïi hình vôùi ñuoâi tệp tin RAW . Sau thời điểm söû lyù kết thúc , baïn neân chuyeånqua ñuoâi tệp tin JPEG ñeå deå in .Baûng ghi nhaän dung löôïng hình khi chuïp . 10 • Soá löôïng hình xaáp xæ ghi ñöôïc vôùi card CF 1GB . • Dung löôïng hình trong baõng ñöôïc ghi nhaän qua caùch chuïp thöû nghieäm cuûa haõng Canon vôùi ISO 100 vaø Picture Style ( Standar ) . Dung löôïng aûnh thöïc söï cuøng soá löôïng hình ghi ñöôïc tuyø thuoäc vaøo ISO , Cheá ñoä chuïp , Picture Style • vào tröôøng hôïp baïn chuïp ñôn saéc ( nhö traéng ñen ) , dung löôïng hình seõ nhoû hôn so vôùi caûnh ñoù khi chuïp maøu . • Baïn coù theå ñaët caùc chaát löôïng hình chuïp (Image recording quality ) khaùc nhau töøng luùc vào caùc cheá ñoä chuïp .Boä nhôù ñeäm toái ña khi chuïp lieân tuïc ( Max.Burst during continuous shooting ). Lúc baïn chuïp lieân tuïc , hình seõ ñöôïc ghi vaøo boä nhôù ñeäm tröôùc khi ghi vaøo
Card giuùp baïn ghi nhieàu hình cuøng luùc. Tuyø thuoäc vaøo kích côû hình ( chất lượng image )khi chuïp boä nhôù ñeäm seõ löu tröû nhieàu tuyệt ít. • Soá löôïng hình ghi nhaän ñöôïc trong boä nhôù ñeäm seõ hieän phía döôùi beân traùi daõy baùo trong size ngaém .Neáu hieän soá "9 " laø baùo soá toái ña cuûa boä nhôù ñeäm laø 9 tốt nhieàu hôn . Neáu soá 6 laø 6 laàn chuïp . • khi baïn chuïp maø soá laàn boä nhôù ñeäm ghi nhaän không nhiều hôn 9 , thí duï nhö 8 , 7 ,6 . Vaø neáu baïn ngöng chuïp lieân tuïc , soá löôïng toái ña boä nhôù ñeäm seõ taêng leân do luùc baïn ngöng , hình aûnh ñaõ chuyeån vaøo thẻ . • Boä nhôù ñeäm seõ baùo thaáp hôn lúc chuïp vôùi chöùc naêng WB buø tröø lieân tuïc .Boä nhôù ñeäm luoân baùo tức thì caû lúc baïn khoâng gaén thẻ vaøo maùy .Chöùc naêng Red eye : ñaët giaõm maét ñoû khi chuïp vôùi ñeøn Flash . ON : choïn ñaët.OFF : khoâng choïn
Chöùc naêng Beep : gaøi ñaët aâm thanh baùo khi chuïp .Chöùc naêng Shoot w/o thẻ : ON mang đến chuïp lúc khoâng coù card trong maùy ( ñeå chạy thử ). OFF khoâng chuïp ñöôïc khi chöa gaén card vaøo maùy .Chöùc naêng đánh giá time : choïn thôøi gian hình phaùt laïi :OFF : Taét , khoâng phaùt laïi . 2 sec /4sec/ 8sec : töø 2 giaây /4 giaây / 8 giaây . Hold :nhaán nuùt Play ñeå phaùt laïi hình .MENU SHOOTING 2 . 11 AEB : tự động EXPOSURE BRACKETING .Buø tröø saùng töï ñoäng . Trong chöùc naêng naøy , baïn coù theå chuïp buø tröø lieän tuïc tía taám hình vôùi tía nguoàn saùng khaùc nhau : moät ñuùng saùng , moät dö saùng vaø moät thieáu saùng . Vaø coù theå taêng giaõm vuøng saùng töø +/- 2 . Moãi laàn taêng giaõm 1/3 trò soá buø tröø . 1. Môû menu Shooting 2 . Choïn AEB vaø nhaán SET. 2. Xoay diaõ lôùn ñeå chonï trò soá AEB roài nhaán phối . Daáu buø tröø seõ baùo treân maøn hình ñieàu khieån . 3. Baám ghi hình . Moãi laàn baám , trò soá saùng seõ baùo khaùc nhau . 4. Chöùc naêng naøy seõ xoùa khi baïn chænh löôïng saùng veà soá 0 . Noù cuõng töï xoùa khi baïn rứa OK , nạm Pin , nỗ lực Card hay taét maùy .ÑAËT trắng BALANCE . CAÂN BAÈNG TRAÉNG .Baïn coù theå choïn WB töø thực đơn shooting 2 giỏi choïn ñaët töø nuùt . Rieâng
AWB tự động hóa WB luoân luoân ñaët vào vuøng chuïp Basic . Coøn caùc cheá ñoä chuïp khaùc ,baïn coù theå chænh WB theo yù . 1. Nhaán nuùt . 2. Xoay dæa lôùn sau löng maùy ñeå ñaët WB lúc baïn quan sát treân maøn hình LCD phía treân .Baûng WB . Tự động : töï ñoäng . Day light : aùnh saùng ngaøy Shade : Boùng raâm . Cloudy , twilight , sunset : maây .trôøi chieàu , hoaøng hoân . Tungsten : boùng ñeøn troøn daây toùc . Trắng fluorescent light : ñeøn neon traéng .Flash : ñeøn Flash .Custom : ñaët theo yù .Color temperature : nhieät ñoä maøu .CUSTOM WB . Vôùi chöùc naêng custom WB , baïn seõ chuïp moät vaät theå traéng ñeå cung caáp cô baûn veà vuøng traéng đến maùy ghi nhaän . Baèng caùch choïn aûnh traéng ñoù , baïn coù theå nhaäp döû lieäu vuøng traéng vaøo caùch gaøi ñaët custom WB. Caùch thöïc hieän : 1. Vaät theå traéng phaûi phuû ñaày khung ngaém.Ño saùng ñieåm • Choïn cheá ñoä laáy neùt baèng tay MF . Chuïp vôùi ñuùng saùng . 12 2. Choïn Custom WB trong menu roài nhaán . 3. Choïn hình aûnh vaät theå traéng ñaõ chuïp ñeå nhaäp döõ lieäu WB . • luân phiên dóa lôùn xuất xắc dóa ñieàu khieån chủ yếu ñeå choïn hình aûnh traéng ñaõ ghi vào böôùc 1 , roài nhaán . Lúc moät maøn hình thoïai hieän ra , baïn choïn OK . Döû lieäu traéng seõ ñöôïc ghi nhaän . • Nhaán thoùat khoûi thực đơn vaø nhaán tieáp nuùt . • nhìn treân maøn hình ñieàu khieån , xoay dóa lôùn ñeå choïn daáu hieäu Custom
WB . Baïn ñaõ hoøan taát caùc böôùc ñeå choïn Custom WB laàn ñaàu tieân . Nhöõng laàn sau khi söû duïng , baïn cöù choïn laïi daáu hieäu naøy vaø khoâng caàn laøm laïi caùc thao taùc treân .SETTING THE màu sắc TEMPERATURE . Ñaët nhieät ñoä maøu . Ngoaøi caùch choïn WB lúc chuïp , baïn coøn coù theå choïn theo caùch chænh nhieät ñoä maøu ñeå caân baèng traéng . 1. Vaøo menu Shooting 2 , choïn WB vaø nhaán set . 2. Luân chuyển dóa ñieàu khieån thiết yếu cho ñeán daáu K . 3. Choïn nhieät ñoä maøu baèng caùch luân chuyển dóa lôùn . Nhieät ñoä maøu töø 2800K mang lại ñeán 10000K vaø moãi laàn taêng 100 K . Sau thời điểm choïn chấm dứt , baïn cuõng baám SETLöu yù : • khi baïn chuïp trong nguoàn saùng nhaân taïo ( aùnh saùng saân khaáu , ñeøn trang trí trong nhaø …) baïn caàn ñaët theo WB Correction ( hieäu chænh WB ) vào daõy maøu ñoû töôi ( Magenta) xuất xắc xanh ( xanh ) neáu thaáy caàn thieát . • Neáu baïn choïn chænh WB theo caùch choïn nhieät ñoä maøu , baïn caàn chuïp thöû vaøi taám vaø taêng giaõm nhieät ñoä maøu ñeå buø tröø söï khaùc bieät nhau giöõa caùch gaøi ñaët cuûa baïn vaø caùch maùy ghi nhaän nhieät ñoä maøu .WHITE BALANCE CORRECTION . Hieäu chænh WB .Ñeå choïn thiết yếu xaùc caùch ñaët nhieät ñoä maøu , baïn caàn phaûi hieäu chænh WB . Caùch taêng giaõm seõ mang đến baïn nhieàu hieäu öùng veà maøu saéc . Moãi moät saéc ñoä maøu trong baûng goàm 9 möùc ñoä taêng giaõm . Thöôøng xuyeân söû duïng chuyeån ñoåi nhieät ñoä maøu , baïn seõ search thaáy nhöõng neùt ñaëc bieät coù ích khi saùng taïo aûnh . 1. Choïn WB SHIF/BKT töø menu vaø nhaán set . 2. Söû duïng nuùt nhaán ña chieàu ñeå di chuyeån daáu chaám ñeán vò trí nhö yù trong baûng chæ daån . • B laø maøu xanh , A laø maøu vaøng ñoû , M laø maøu ñoû töôi , G laø maøu xanh laù caây . • size SHIFT beân phaûi phía treân seõ baùo tröïc tieáp vò trí möùc ñoä maøu . • Ñeå xoùa chöùc naêng naøy , baïn di chuyeån daáu chaám veà ngay lập tức giöõa trung taâm vaø form SHIFT baùo " 0 , 0 ". • Nhaán phối ñeå thoaùt ra trôû veà menu .Löu yù : • Moät möùc hieäu chænh cuûa maøu xanh / vaøng ñoû töông ñöông 5 ñoä mirelds . 13 • Baïn coù theå ñaët WB braketing vaø AEB ( chuïp buø tröø ) cuøng moät luùc vôùi hieäu chænh WB .WHITE BALANCE tự động hóa BRACKETING chuïp buø tröø vôùi WB . Chöùc naêng naøy đến pheùp baïn theå hieän chuïp buø tröø vôùi caùch gaøi ñaët WB cuøng vôùi nhöõng tone maøu khaùc nhau nhö maøu xanh vaø maøu vaøng ñaát hoaëc maøu ñoû töôi vaø maøu xanh laù . Moãi laàn taêng giaõm leân ñeán 3 möùc khaùc nhau . Vaø chæ moät laàn chuïp , maùy seõ ghi nhaän 3 taám hình khaùc nhau veà maøu saéc cuøng moät luùc . 1. Choïn chaát löôïng hình ñeå ghi , ngoaïi tröø ñuoâi RAW vaø RAW + JPEG . 2. Töø trong menu choïn WB SHIFT / BKT roài nhaán SET. 3. Luân phiên dóa lôùn ñeå choïn tröïc tieáp möùc buø tröø . • khi baïn luân chuyển dóa lôùn , daáu chaám vào baõng seõ cố gắng ñoåi thaønh ba daáu chaám . Xoay dóa lôùn veà tay phaûi ñeå choïn ñaët buø tröø B/A . Luân phiên dóa lôùn veà tay traùi ñeå choïn ñaët buø tröø M/G . • Baïn chæ coù theå choïn B/A hoaëc M/G chöù khoâng theå ñaët caû hai B/A vaø M/G cuøng moät luùc . • Goùc döôùi beân phaûi cuûa maøn hình ngay khung BKT seõ hieän baùo möùc buø tröø . • Nhaán phối ñeå gaøi ñaët vaø thoaùt ra khoûi menu . 4. Lúc ghi hình , seõ coù 3 hình ñöôïc ghi cuøng moät luùc nhö sau : 1 aûnh chuaån WB , 1 aûnh maøu blue , 1 aûnh maøu A vaøng ñoû . Neáu baïn choïn M/G thì seõ coù : 1 aûnh chuaån WB , 1 aûnh maøu M , 1 aûnh maøu G . 5. Ñeå xoùa chöùc naêng naøy , baïn chuyeån caùc daáu chaám veà 1 ñieåm chủ yếu giöõa laø ñaët BKT veà “± 0 “.Löu yù : • Chöùc naêng naøy khoâng hoaït ñoäng vôùi ñuoâi RAW vaø RAW + JPEG . • Hoaït ñoäng boä nhôù toái ña cuûa chöùc naêng naøy laø 6 laàn chuïp . • thẻ CF seõ ghi hình hôi laâu . • Baïn coù theå ñaët chöùc naêng naøy cuøng vôùi chuïp buø tröø AEB . Vaø hình aûnh ghi ñöôïc cuøng vôùi chöùc naêng AEB laø 9 taám .SETTING màu sắc SPACE . Choïn vuøng maøu . Ñaây laø chöùc naêng cuûa maùy ñeå moâ phoûng daõy maøu . Vôùi maùy aûnh , baïn coù theåchoïn chöùc naêng vuøng maøu naøy ñeå ghi hình nhö s
RGB tốt Adobe RGB . Vôùi hìnhtieâu chuaån vừa đủ neân choïn s
RGB . Vào chöùc naêng chuïp cô baûn , s
RGB ñöôïctöï ñoäng choïn .1 . Choïn vuøng maøu . Chuyển phiên diaõ lôùn ñeå choïn màu sắc space vaø nhaán SET.2. Choïn s
RGB hay Adobe RGB vaø nhaán mix .Löu yù :Maøu adobe RGB ưa thích hôïp khi duøng maùy in ñeå in hình . Cheá ñoä naøy cuõng khoângthích hôïp neáu baïn khoâng muoán bieát caùc thoâng tin veà aûnh .Neáu hình ñöôïc ghi vôùi cheá ñoä Adobe RGB thì teân tệp tin hình baét ñaàu baèngchöõ “ MG “. SELECTING A PICTURE STYLE . Choïn caùc daïng hình aûnh . 14Baèng caùch choïn Picture style , baïn coù theå choïn hieäu öùng hình aûnh nhö yù muoán .Vaøtrong chöùc naêng naøy , baïn cuõng coù theå chænh söûa caùc thoâng soá mang đến töøng loaïi Picture
Style . 1 . Choïn Picture Style töø nuùt nhaán döôùi maøn hình LCD chuyển phiên diaõ lôùn ñeå gaøi ñaët Picture Style theo yù vaø baám SET.Hieäu öùng cuûa Picture Style :Standar : Hình aûnh seõ taêng saéc maøu , ñoä neùt .Portrait : mang lại tone maøu domain authority ñeïp , coù theå taêng giaõm tone da baèng màu sắc tone . Saécneùt nheï .Landcape : Taêng saéc xanh trôøi vaø xanh laù caây . Hình coù ñoä neùt cao .Neutral : Hình coù maøu töï nhieân . Khoâng coù saéc neùt .Faithful : lúc chuïp chuû ñeà trong vuøng nhieät ñoä maøu 5200K , saéc ñoä maøu seõ ñöôïcñieàu chænh mang đến töông öùng vôùi maøu saéc cuûa chuû ñeà . Khoâng aùp duïng saéc neùt .Monochrome : Chuïp ñen traéng .User Def 1 – 3 : Löu nhöõng gaøi ñaët Picture Style ñeå söû duïng rieâng .Ñeå chænh caùc chöùc naêng trong Picture style , nhaán nuùt INFO ñeå hieän caùc leänh trongcaùc Picture style nhö : Contrast , Sharpness , Staturation ….Caùc möùc ñoä chænh thoâng soá trong Picture nhö sau :Sau khi gaøi ñaët ngừng , baïn nhaán set vaø nhaán nut menu ñeå thoaùt ra.Monochrome Adjustement . Ñieàu chænh khi chuïp ñôn saéc . .Baïn coù theå ghi hình ra tone maøu traéng ñen . Mặc dù nhieân , khi ghi baèng ñuoâi file
JPEG thì baïn khoâng theå chuyeån laïi thaønh saéc maøu treân baát cöù phaàn meàm naøo .Choïn Monochrome trong cheá ñoä Picture Style , baïn duøng diaõ lôùn luân chuyển chuyeån qua Monochrome.Trong chöùc naêng naøy , baïn coù theå chænh Contras vaø Sharpness , Filter Effct vaøToning Effect.Sau khi chænh kết thúc , baïn nhaán set .FILTER EFFECT . HIEÄU ÖÙNG FILTER . Vào hieäu öùng filter naøy , baïn coù theå chænh saéc maøu hình nhö sau :N None : hình aûnh khoâng duøng filter .Ye :Yellow : söû duïng chuïp cho baàu trôøi xanh quan sát töï nhieân hôn vaø maây seõ traéng hôn 15Or : Orange : Söû duïng chuïp baàu trôøi xanh coù veõ ñaäm hôn vaø chuïp hoaøng hoân seõtaêng theâm söï choùi saùng
R :Red : baàu trôøi chuïp seõ toái saãm hôn vaø laù ruïng seõ quan sát thaáy saùng hôn .G : Green : chuïp da ngöôøi vaø maøu moâi troâng raát toát
TONING EFFECT.Hieäu chænh tone maøu lúc baïn muoán aùp saéc moät maøu naøo ñoùcho hình aûnh . Baïn coù theå söû duïng chöùc naêng naøy .N : None . S :Sephia . B : xanh . Phường : Purple. G : Green .Löu tröû caùc thoâng soá cuûa Picture Style . Sau thời điểm gaøi ñaët caùc thoâng soá trong Picture Style , baïn coù theå löu tröû laïi caùc thoâng soá naøy ñeå aùp duïng mang lại laàn chuïp sau hoaëc ñeå söû duïng maùy mang đến rieâng baïn . Taát caû caùc thoâng soá seõ ñöôïc löu trong User Def 1 – 3 . Thí duï baïn choïn User Def 1 ñeå ñaët caùc thoâng soá mang lại hình phong caûnh . 1. Choïn Picture Style trong thực đơn chuïp vaø baám set . 2. Chuyển phiên dóa lôùn ñeå choïn User Def 1. Roài baám nuùt INFO 3. . Chuyển phiên dóa lôùn ñeå choïn laàn löôït chöùc naêng Chænh caùc thoâng soá theo yù nhaán nuùt set 4. Nhaán nuùt menu ñeå xaùc nhaän caùc thoâng soá mang lại moät Picture Style môùi vaøñeå löu laïi döôùi teân Landcape.Laàn sau khi söû duïng maùy , baïn chæ caàn môû Picture Style vaø choïn soá User Def maøbaïn ñaõ löu caùc thoâng soá ñeå söû duïng . CHÖÔNG 3 ÑAËT ISO , AF , ÑO SAÙNG , CAÙC CHEÁ ÑOÄ HOAÏT ÑOÄNG . ÑAËT ISO . ISO laø ñoä nhaïy saùng giuùp sensor ghi nhaän caùc vuøng saùng maïnh giỏi yeáu vaø caùc chuû ñeà di chuyeån . Mặc dù nhieân , aûnh coù theå khoâng mòn vôùi caùc haït nhieåu khi söû duïng ISO cao . Maùy coù theå ñaët ISO töø 100 – 800 .( Vôùi chöùc naêng C.Fn 1-3 ( ISO Expansion choïn H ñaët ISO 3200 ) vào caùc cheá ñoä chuïp ñö ôïc laäp trình saún nhö tự động , chaân dung , theå thao , caän caûnh , phong caûnh , chuïp caûnh ñeâm , khoâng Flash . Maùy töï ñoäng ñaët vào phaïm vi ISO100- 800 . Vào caùc cheá ñoä chuïp coøn laïi nhö P, Tv, Av , M vaø A-DEPbaïn coù theå gaøi ñaët ISO nhö sau . 1. Baám nuùt . ISO ñang gaøi ñaët seõ hieän baùo . Trong vuøng chuïp Basic zone daáu tự động seõ hieãn baùo . 16 2. Chuyển phiên dæa ñieàu khieån chủ yếu ñeå gaøi ñaët ISO theo yù .Baûng ISO tự động hóa :Löu yù : • Ñaët ISO cao vaø chuïp vào vuøng nhieät ñoä cao , hình aûnh seõ coù haït nhieåu . • ÔÛ vuøng nhieät ñoä cao , duøng ISO cao hay coù thôøi chuïp laâu hình aûnh seõ coù maøu khoâng thöïc .ÑAËT AF Laáy neùt töï ñoäng .Coù cha cheá ñoä laáy neùt töï ñoäng . One Shot AF laø laáy neùt töï ñoäng mang lại chuû ñeà tænh , khoâng di chuyeån . AI Sevro AF đến chuû ñeà di ñoäng . AI Focus AF laø cheá ñoä AF chuyeån töø One shot AF qua AI Focus . Duøng laáy AF khi chuû ñeà ñang ñöùng yeân baát chôït di ñoäng . Treân OK Canon , phaûi choïn daáu AF . Nhaán nuùt AF – WB vaø luân chuyển dóa ñieàu khieån chính ñeå choïn cheá ñoä laáy neùt töï ñoäng . Selecting the AF point . Choïn ñieåm neùt AF . Ñieåm AF duøng ñeå laáy neùt . Baïn coù theå choïn ñieåm neùt AF töï ñoäng hay baèng tay . Vào caùc cheá ñoä chuïp vuøng Basic vaø ADEP ñieåm AF ñöôïc choïn töï ñoäng . Trong caùc cheá ñoä chuïp p , A, S, M baïn coù theå choïn töï ñoäng tốt baèng tay .Automatic AF point selection . Choïn ñieåm neùt AF töï ñoäng .Maùy choïn ñieåm neùt töï ñoäng tuyø thuoäc vaøo vò trí chuïp . Taát caû ñieåm neùt trong khungngaém ñeàu phaùt saùng ñoû .Manual AF point selection . Choïn ñieåm neùt AF baèng tay . 17Baïn coù theå choïn ñieåm neùt baèng tay . Ñaây laø caùch toát nhaát ñeå baïn choïn vuøng neùt keácaän chuû ñeà lúc chuû ñeà khoâng laáy neùt töï ñoäng ñöôïc. Choïn ñieåm neùt . 1. Nhaán nuùt nhöõng ñieåm neùt AF choïn seõ hieän treân maøn hình vaø trong form ngaém . 2. Khi nhìn vaøo form ngaém , baïn duøng nuùt ña chieàu tuyệt xoay dóa ñieàu khieån thiết yếu hay dóa lôùn ñeå choïn ñieåm AF . Neáu baïn nhaán nuùt ña chieàu vào cuøng moät höôùng nhö choïn ñieåm neùt tröôùc ñoù , taát caûñieåm neùt Af seõ saùng vaø ñieåm neùt AF töï ñoäng choïn . NHÖÕNG VUØNG LAÁY NEÙT TAY . Trong nhöõng vuøng naøy , AF hoaït ñoäng khoäng toát , do ñoù baïn phaûi laáy neùr baèng tay • chuû ñeà coù contrast yeáu nhö baàu trôøi xanh , caùc vaät theå chæ coù moät maøu . • chuû ñeà coù nguoàn saùng yeáu nhö chuû ñeà ngöôïc saùng . • chuû ñeà coù nhöõng ñöôøng neùt truøng nhau nhö thuù vào chuoàng . • chuû ñeà coù nhöõng ñöôøng neùt gioáng nhau nhö nhaø cao taàng ..Khi laáy neùt baèng tay , baïn gaøi ñaët chöùc naêng naøy treân OK . Chuyeån nuùt naøy quadaáu MF .SELECTING THE METERING MODE .Choïn cheá ñoä ño saùng .Maùy coù boán cheá ñoä ño saùng : Evaluative ,Partial , Spot vaø Centerwighted . Trong vuøng
Basic , ño saùng Evaluative ñöôïc choïn töï ñoäng . SELECTING THE DRIVE MODE . Choïn caùc cheá ñoä hoaït ñoäng .Baïn coù theå choïn caùc cheá ñoä hoaït ñoäng đến maùy nhö sau : • Nhaán nuùt vaø xoay diaõ ñieàu khieån • Baïn coù theå choïn caùc chöùc naêng nhö Single shooting : moãi lúc nhaán nuùt chuïp ,töøng aûnh seõ ñöôïc ghi . High – speed Continuos shooting : chuïp lieân tuïc toác ñoä nhanh. ( Toái ña 6.5 hình / 1 giaây ) Low –speed Continuos shooting : chuïp lieân tuïc toác ñoä chaäm( Toái ña 3 hình / 1 giaây ) . Vaø chuïp Self-time ( choïn 10 hay trăng tròn giaây ). Löu yù : lúc chuïp lieân tuïc , hình aûnh ñaàu tieân seõ ñöôïc ghi vaøo boä nhôù ñeäm vaø sau ñoù laàn löôït ghi vaøo card.Khi boä nhôù ñeäm ñaày , chöõ bu
SY seõ hieän treân LCD vaø trong khung ngaém . Luùc naøymaùy seõ khoâng cho baïn chuïp tieáp cho ñeán lúc hình aûnh trong boä nhôù ñeäm löu heátvaøo card .Neáu Full CF hieän treân form ngaém vaø LCD baùo thẻ ñaày , baïn haõy chôø ñeøn baùocard ngöng nhaáp nhaùy roài haõy laáy card ra thế card môùi . 18 CHÖÔNG 4 . CHOÏN CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP p Programe AE . Cuõng gioáng nhö cheá ñoä chuïp tự động hóa , maùy seõ choïn töï ñoäng Toác , Khaåu ñoä sao cho ñuùng saùng vôùi vuøng chuïp . Vào cheá ñoä naøy , neáu toác ñoä 30” vaø khaåu ñoä lôùn nhaát nhaáp nhaùy laø baùo thieáu saùng . Caàn taêng ISO hoaëc duøng Flash . Neáu toác ñoä 8000 vaø khaåu ñoä nhoû nhaát nhaáp nhaùy laø baùo dö saùng . Caàn giaõm ISO hoaëc duøng filter ND ñeå giaõm löôïng saùng .Shifting the Program. Cheá ñoä Program cầm ñoåi .Trong chöùc naêng naøy , baïn coù theå thế ñoåi caùc caëp Toác , Khaåu ñoä cuøng moät luùctrong moät vuøng chuïp maø vaãn ñaõm baûo ñuùng saùng . Ñeå thöïc hieän , vào cheá ñoä p ,baïn nhaán phaân nöõa nuùt chuïp vaø xoay diaõ ñieàu khieån phía treân thaân maùy Chöùcnaêng naøy töï xoùa sau khoản thời gian baïn ghi hình kết thúc . Tuy nhieân , neáu baïn söû duïng Flash thìkhoâng theå söû duïng chöùc naêng naøy .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP Tv Öu tieân mang lại toác ñoä trong cheá ñoä naøy , baïn chæ chænh Toác ñoä theo yù vaø maùy töï ñoäng ñöa ra Khaåu ñoä mang lại phuø hôïp vôùi nguoàn saùng vuøng chuïp . Toác ñoä cấp tốc seõ baét ñöùng chuyeån ñoäng vaø toác ñoä chaäm seõ laøm nhoøe chuyeån ñoäng . • trong cheá ñoä naøy neáu khaåu ñoä nhoû nhaát nhaáp nhaùy laø baùo vuøng chuïp thieáu saùng . Vào tröôøng hôïp naøy , baïn giaõm toác ñoä đến ñeán khi khaåu ñoä baùo khoâng coøn nhaáp nhaùy saùng . • Neáu khaåu ñoä lôùn nhaát nhaáp nhaùy laø baùo vuøng chuïp dö saùng . Trong tröôøng hôïp naøy , baïn taêng toác ñoä mang lại ñeán lúc khaåu ñoä baùo khoâng coøn nhaáp nhaùy saùng hoaëc giaõm ISO. • Daõy toác ñoä töø 8000 ñeán 30” . 8000 laø 1/8000 giaây vaø 30” laø 30 giaây .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP Av Öu tieân đến Khaåu ñoä . Vào cheá ñoä naøy , baïn chæ chænh Khaåu ñoä theo yù vaø maùy töï ñoäng ñöa ra Toác ñoä đến phuø hôïp vôùi nguoàn saùng vuøng chuïp . Khaåu ñoä lôùn seõ mang lại vuøng aûnh roû caïn vaø Khaåu ñoä nhoû seõ mang lại vuøng aûnh roû coù neùt saâu • trong cheá ñoä naøy neáu Toác ñoä 30” nhaáp nhaùy laø baùo vuøng chuïp thieáu saùng . Trong tröôøng hôïp naøy , baïn môû Khaåu ñoä lôùn ñeán lúc Toác ñoä baùo khoâng coøn nhaáp nhaùy saùng .Hoaëc duøng ISO cao . • Neáu Toác ñoä lôùn nhaát 8000 nhaáp nhaùy laø baùo vuøng chuïp dö saùng . Vào tröôøng hôïp naøy , baïn ñoùng khaåu ñoä nhoû nhaát ä mang lại ñeán khi Toác ñoä baùo khoâng coøn nhaáp nhaùy saùng hoaëc giaõm ISO. • Daûy khaåu ñoä coù vào maùy töø 1.0 ñeán 91 . Mặc dù nhieân soá khaåu ñoä hieän treân LCD hay trong size ngaém laø tuyø thuoäc vaøo OK baïn söû duïng . 19CHEÁ ÑOÄ CHUÏP M Chænh caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä baèng tay .Trong cheá ñoä naøy , baïn töï chænh toác vaø khaåu ñoä làm sao cho theo ñuùng yù say mê cuûa baïn Chænh toác ñoä baèng dóa ñieàu khieån bao gồm vaø chænh khaåu ñoä baèng dóa lôùn sau löng maùy . Muoán chænh ñuùng saùng , baïn choïn Toác vaø khaåu ñoä sao để cho vaïch baùo thôøi chuïp chuyeån veà ngay thiết yếu giöõa truøng vôùi vaïch baùo ñuùng saùng . Vaïch baùo aùnh saùng hieän trong form ngaém vaø treân LCD . Vào cheá ñoä naøy baïn seõ chuïp ñöôïc vôùi toác ñoä B . . Vôùi chöùc naêng B , lúc baïn nhaán nuùt chuïp maøn traäp môû ra mang lại ñeán khi baïn buoâng nuùt chuïp . Duøng ñeå chuïp ban ñeâm . 1. Choïn cheá ñoä chuïp M . 2. Luân phiên diaõ ñieàu khieån phuï đến ñeán khi treân baõng LCD hieän chöõ bulb . 3. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa toác ñoä B cuõng ñöôïc baùo treân LCD 4. Nhaán nuùt chuïp . 5. Muoán xoùa chöùc naêng naøy di chuyeån ñeán Toác ñoä khaùc .Khi söû duïng chöùc naêng naøy , baïn phaûi môû chöùc naêng choáng nhieåu vào C.Fn II -1 .A-DEP CHUÏP LAÁY VUØNG AÛNH ROÛ TÖÏ ÑOÄNG .Cheá ñoä naøy cho pheùp chuïp moät goùc roäng vaø roû neùt töø vuøng gaàn chuû ñeà ñeán vuøngxa chuû ñeà. Maùy seõ söû duïng 9 ñieåm AF ñeå choïn vuøng gaàn vaø xa chuû ñeà nhaát . 1. Choïn cheá ñoä A DEP . 2. Laáy neùt chuû ñeà : Taát caû chuû ñeà ñöôïc choïn vôùi ñieåm neùt AF seõ saùng maøu ñoûkhi ñuùng neùt . Lúc thôøi chuïp khoâng coøn nhaáp nhaùy , luùc ñoù ghi hình chính xaùc.Cheá ñoä naøy khoâng töông say đắm khi OK ñaët vào vò trí laáy neùt tay MF. Söû duïngñöôïc Flash vào cheá ñoä chuïp P.Neáu vuøng khaåu ñoä nhaáp nhaùy baùo khoâng theå thöïc hieän ñöôïc cheá ñoä naøy . Hoaëc laøsöû duïng OK Wide , hoaëc laø luøi ra xa khoûi chuû ñeà ñeå thöïc hieän laïi .SETTING EXPOSURE COMPENSATION . Chuïp buø tröø .Baïn cuõng coù theå ñaët buø tröø rieâng bieät mang lại moät taám hình baèng caùch duøng chöùc naêngnaøy . Taïo mang lại hình saùng hôn ( taêng thôøi chuïp ) hay đến hình toái ñi ( giaõm thôøi chuïp) .Taêng giaõm vào phaïm vi +/- 2 vôùi 1/3 möùc . 1. Choïn baát kyø cheá ñoä chuïp , ngoaïi tröø cheá ñoä chuïp M. 2. Kieãm tra möùc daõy ño saùng . Nhaán phaân nöûa nuùt chuïp vaø luân chuyển diaõ ñieàu khieån lôùn ñeå choïn möùc taêng hay giaõm .Muoán xoùa chöùc naêng naøy thì di chuyeån daáu vuøng ño saùng ñeán möùc 0 . 20
Bác nào được đặt theo hướng dẫn thực hiện của máy ảnh Canon 40D ko ? làm ơn đến e cùng với hoặc hoàn toàn có thể chỉ đến e dowload ở đâu về được (bản dịch tiếng việt). Máy mới mua, chưa biết 1 tý gì về chụp ảnh. Cám ơn các bác trước nhé!
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

Bác nào được đặt theo hướng dẫn áp dụng của máy hình ảnh Canon 40D ko ? làm ơn cho e cùng với hoặc rất có thể chỉ đến e dowload nơi đâu về được (bản dịch giờ việt). Máy bắt đầu mua, không biết 1 tý gì về chụp ảnh. Cám ơn những bác trước nhé!
he he hebác này mừng cuống thật, đc khuyến mãi nguyên nhỏ 40D hiện bắt đầu chỉ tài năng liệu TA thôi, chưa có TV, bác cần HD áp dụng mời em 1 chầu cafe là ngon ngay, ke ke ke


Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng kia morning, hướng dẫn sử dụng xe kia morning so tu dong

Hí hí
Em cũng vừa "nhặt ko kể đường" được 1 em 40D nên không có hướng dẫn sử dụng. Bác Bluebloa hoặc bằng hữu nào gồm thì cho em xin cùng với ạ.(bản giờ Anh cũng được, bởi vì lúc làm sao em cũng kè kè từ điển theo người